Tag Archive | Dominik Chudzik

Wczesnośredniowieczne osadnictwo Równiny Łukowskiej w świetle badań archeologicznych

Równina Łukowska jest mezoregionem fizycznogeograficznym położonym w Polsce środkowo-wschodniej (ryc. 1). Wchodzi ona w skład makroregionu Niziny Południowopodlaskiej i zajmuje powierzchnię około 2,5 tys. km2. Jest to płaski, piaszczysty i dość zabagniony obszar pokryty głównie mało urodzajnymi glebami bielicoziemnymi, płowymi i bagiennymi… Reklamy

Architektura cerkiewna Włodzimierza Wołyńskiego w XII – XIII w.

Z terenu Włodzimierza Wołyńskiego i z jego najbliższej okolicy znanych jest obecnie siedem zabytków architektury sakralnej pochodzących z XII i XIII stulecia, z których dwa (cerkiew św. Bazylego Wielkiego i sobór Zaśnięcia Bogurodzicy) zachowały się do dnia dzisiejszego. Niemal wszystkie z nich, bo aż sześć obiektów, wzniesiono z cegły, a tylko jeden (świątynia z uroczyska […]

Zarys stanu badań nad wczesnośredniowieczną murowaną architekturą sakralna Rusi Halickiej

Z obszaru Rusi Halickiej obecnie znane są relikty 14 świątyń murowanych, datowanych na okres od początku XII do połowy XIII w. Zdecydowana większość z nich, bo aż 10 obiektów (w tym jeden zachowany do dnia dzisiejszego), znajduje się na terenie zespołu osadniczego wczesnośredniowiecznego Halicz lub w jego okolicy. Pozostałe zabytki odkryto w Przemyślu, Dźwinogrodzie (rejon […]

Drewniana architektura cerkiewna Rusi Halickiej i Wołyńskiej w okresie wczesnego średniowiecza

Początki badań nad drewnianą architekturą sakralną południowo-zachodnich rubieży Rusi Kijowskiej sięgają końca XIX w. W latach osiemdziesiątych tego stulecia Izydor Szaraniewicz i Leon Ławrecki natrafił na terenie podhalickiej wsi Kryłos na pozostałości dwóch wczesnośredniowiecznych cerkwi drewnianych.